พิธีแสดงกตัญญุตา แด่ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ คุณกนิษฐ์ สารสิน และกลุ่มตัวแทนจากสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เข้าร่วมพิธีแสดงกตัญญุตา แด่ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ปฐมคณบดีผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558