นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับย่อ
สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (“สมาคมฯ”) จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายได้ตาม QR Code ซึ่งอาจสรุปเบื้องต้นเพื่อความสะดวกได้ดังต่อไปนี้

หัวข้อข้อมูลโดยสรุป
สมาคมฯประมวลผลข้อมูลอะไรบ้างสมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลตามที่จำเป็นที่ได้เก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน ข้อมูลช่องทางการติดต่อ และข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
สมาคมฯ
ใช้ข้อมูลอย่างไร
สมาคมฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และ/หรือโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ซึ่งสมาคมฯ ได้อธิบายเหตุผลความจำเป็นเอาไว้
สมาคมฯ
ส่งข้อมูลให้ใคร
สมาคมฯ อาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคล
ไปยังหน่วยงานภายนอกตามเหตุผลความจำเป็น
ที่ได้อธิบายเอาไว้พร้อมรายการหน่วยงานที่มี
การส่งข้อมูล
ผู้ใช้บริการสามารถทำอะไรได้บ้างท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลซึ่งรวมถึง การเข้าถึง การแก้ไข หรือการลบข้อมูลได้ตามที่ได้อธิบายเอาไว้
การเปลี่ยนแปลงนโยบายสมาคมฯ จะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายนี้ และอาจแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ ๆ

ฉบับเต็ม

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (“สมาคมฯ”) ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ดังนั้น สมาคมฯ จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสูงสุด สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีสมาคมฯ เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะได้อธิบายให้ท่านทราบถึงแนวปฏิบัติว่า สมาคมฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

รายละเอียดการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-218-2331
อีเมล : [email protected], [email protected]
โทรศัพท์ : 02-218-2331
อีเมล : [email protected], [email protected]

ตามนโยบายนี้ คำว่า

“การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของสมาคมฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง การเก็บรวมรวม การใช้ การจัดเก็บ การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล

“ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตุผลความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ตามมาตรา 24 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ท่าน” หมายถึง คณะกรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ และบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับสมาคมฯ และ/หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสมาคมฯ

 

2. สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย และรุ่นนักเรียนเก่า
 • ข้อมูลช่องทางการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ สมาชิก และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ เช่น ข้อมูลรูปถ่าย และคลิปงานกิจกรรมของสมาคมฯ ต่าง ๆ
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์

3. สมาคมฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

โดยทั่วไปสมาคมฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากช่องทาง ดังนี้

 • ข้อมูลที่ได้รับจากท่านโดยตรง การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ และการติดต่อสอบถาม การโต้ตอบทางอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
 • ข้อมูลที่ได้รับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ

ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น หากมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ขัดกับนโยบายนี้

 

4. สมาคมฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

สมาคมฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ โดยจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

กลุ่มกิจกรรมกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคลฐานการประมวลผล
การบันทึกข้อมูลคณะกรรมการ และสมาชิก– ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน
– ข้อมูลช่องทางการติดต่อ
– ข้อมูลทางเทคนิค
ฐานสัญญา
การรับบริจาคเงินเข้าสมาคมฯ– ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน
– ข้อมูลช่องทางการติดต่อ
– ข้อมูลทางการเงิน
– ข้อมูลทางเทคนิค
ฐานสัญญา
การติดต่อกับคณะกรรมการ สมาชิก และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ– ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน
– ข้อมูลช่องทางการติดต่อ
– ข้อมูลทางเทคนิค
ฐานสัญญา
การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ– ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน
– ข้อมูลช่องทางการติดต่อ
– ข้อมูลประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม
– ข้อมูลทางเทคนิค
ฐานสัญญา
การแจ้งข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ– ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน
– ข้อมูลช่องทางการติดต่อ
– ข้อมูลประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม
ฐานสัญญา
การปรับปรุงและดูแลรักษาระบบ– ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน
– ข้อมูลทางเทคนิค
ฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การเก็บประวัติการเข้าถึงระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง– ข้อมูลทางเทคนิคฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

สมาคมฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น
ในบางกรณี สมาคมฯ อาจพิจารณาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ขัด
หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม นอกจากนี้ ในกรณีที่สมาคมฯ จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล
ด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม สมาคมฯ จะขอความยินยอมเพื่อการใช้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น

 

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

สมาคมฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย

 • บุคคลซึ่งทำงานร่วมกับสมาคมฯ หรือบุคคลอื่นที่สมาคมฯ ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
 • หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่น ซึ่งสมาคมฯ มีหน้าที่จำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงาน ภายนอกดังต่อไปนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย  และให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

ในกรณีที่มีการใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก สมาคมฯ จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นโดยใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด และอาจพิจารณาใช้วิธีจัดทำข้อมูลนิรนาม (anonymization)
การแฝงข้อมูล (pseudonymization) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรณีบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสมาคมฯ จะต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายนี้ และสมาคมฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่สมาคมฯ กำหนด

 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

สมาคมฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น การเก็บข้อมูลซึ่งทำงานบนเครือข่ายคลาวด์ซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ  ทั้งนี้ การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศจะเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการวินิจฉัยจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
 • หน่วยงานต่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • หน่วยงานต่างประเทศได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เช่น ข้อสัญญามาตรฐาน ประมวลวิธีปฏิบัติ มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง เป็นต้น
 • เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการใช้สิทธิตามกฎหมาย
 • ได้รับความยินยอมจากท่านโดยท่านได้รับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
 • เป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างสมาคมฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องดำเนินการตามคำสั่งและตกลงที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น รวมทั้งการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคลากรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 

8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จนกว่าจะมีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเมื่อจำเป็นต้องมีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องด้วยปัจจัยด้านพื้นที่บันทึกข้อมูลของระบบ รวมถึงกรณีที่ทางสมาคมฯ ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว สมาคมฯ จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยสมาคมฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล (Right to be Informed) ท่านมีสิทธิได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) โดยท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและตรวจสอบว่าสมาคมฯ ได้ประมวลผลข้อมูลของท่านตามกฎหมายหรือไม่
 • สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีที่สมาคมฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านสามารถขอให้สมาคมฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานอื่นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯ ส่งหรือโอนไปยังหน่วยงานอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) โดยท่านสามารถคัดค้านในกรณีที่สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) โดยท่านสามารถขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสมาคมฯ ไม่มีเหตุผลตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
  • เมื่อท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดยท่านสามารถขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • เมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ ตามคำขอใช้สิทธิในการคัดค้านของท่าน
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) โดยท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันได้ หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สมาคมฯ ไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

ในบางกรณีตามสภาพของการดำเนินการ สมาคมฯ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ท่านขอได้ เช่น มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ดีในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ ท่านสามารถถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ด้วยการติดต่อมายังสมาคมฯ โดยสมาคมฯ จะยุติการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ขอให้ท่านรับทราบว่าสมาคมฯ จะบันทึกรายการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของท่านเอาไว้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดทางปฏิบัติของการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ท่านอาจศึกษาได้จากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG3.0 EXTENSION) ได้ที่ https://www.law.chula.ac.th/event/10316/ )

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อที่สมาคมฯ โทร. 02-218-2331 (ภายในวันและเวลาทำการ) สมาคมฯ จะรีบดำเนินการตามคำร้องของท่านโดยเร็วและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด

 

10. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้

เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ [Publish Date] สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมบางส่วนของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้และสมาคมฯ จะแจ้งให้ท่านทราบตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป