คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าปี 2561 – 2563

คุณกนิษฐ์  สารสิน
(รุ่น 17)

นายกสมาคม

คุณวรพัฒน์  นภาพร
(รุ่น 6)

อุปนายก

คุณตรีดนัย  สิริพิพัฒน์
(รุ่น 8)

อุปนายก

คุณณัฎฐนิภา ตีระวนิช
(รุ่น 15)

อุปนายก

คุณอรรถา  จิวะจำเริญ
(รุ่น 16)

อุปนายก

คุณปิยะวิทย์  จินดาวัฒน์
(รุ่น 13)

เลขานุการ 1

คุณเด่นดาว  เด่นไพศาล
(รุ่น 22)

เลขานุการ 2

คุณเพชรรัตน์  อวยพรส่ง
(รุ่น 18)

เหรัญญิก 1

พล.ต.กิติ นิมิหุต
(รุ่น 17)

กรรมการฝ่ายกิจกรรม 1

คุณฟ้าฟื้น  ฤทธาคนี
(รุ่น 17)

กรรมการฝ่ายกิจกรรม 2

คุณชัชกาญจ์ เวชพฤติ
(รุ่น 34)

กรรมการฝ่ายกิจกรรม 3

คุณบุณฑริก  โฆวิไลกูล
(รุ่น 34)

กรรมการฝ่ายกิจกรรม 4

คุณสันติภาพ  ศิริยงค์
(รุ่น 31)

กรรมการฝ่ายหารายได้ 1

คุณวีระชัย นพปราชญ์
(รุ่น 34)

กรรมการฝ่ายหารายได้ 2

คุณพิมพ์ลดา  ชาติสุทธิพันธุ์ภร
(รุ่น 29)

กรรมการฝ่ายหารายได้ 3

คุณสุรชาติ หล่อเจริญเสรี
(รุ่น 15)

กรรมการฝ่ายปฎิคม 1

คุณสรโชติ  อำพันวงษ์
(รุ่น 18)

กรรมการฝ่ายปฎิคม 2

คุณกณิการ์ วีรวรรณ
(รุ่น 24)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1

คุณวริษฐ์  ลิ้มทองกุล
(รุ่น 31)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2

คุณดวงฤทธิ์  บุนนาค
(รุ่น 19)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 1

คุณเมธัส  จิวาลัย
(รุ่น 31)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 2

คุณพรชนิก  นวราช
(รุ่น 33)

กรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ 1

คุณธัญลักษณ์  ลิ้มสุวรรณ
(รุ่น 37)

กรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ 2

คุณคุณาพจน์  สุขกุล
(รุ่น 28)

กรรมการฝ่ายกฎหมายและการประชุม

คุณปรียฉัตร  พรเกษมสุข
(รุ่น 34)

กรรมการฝ่ายประสานงานวิชาการ