คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าปี 2563 – 2566

คุณกนิษฐ์  สารสิน
(รุ่น 17)

นายกสมาคม

คุณวรพัฒน์  นภาพร
(รุ่น 6)

อุปนายก

คุณตรีดนัย  สิริพิพัฒน์
(รุ่น 8)

อุปนายก

คุณณัฎฐนิภา ศรีสอ้าน
(รุ่น 15)

อุปนายก

คุณอรรถา  จิวะจำเริญ
(รุ่น 16)

อุปนายก

คุณปิยะวิทย์  จินดาวัฒน์
(รุ่น 13)

เลขานุการ 1

คุณเด่นดาว  เด่นไพศาล
(รุ่น 22)

เลขานุการ 2

คุณเพชรรัตน์  อวยพรส่ง
(รุ่น 18)

เหรัญญิก 1

พล.ท.กิติ นิมิหุต
(รุ่น 17)

กรรมการฝ่ายกิจกรรม 1

คุณฟ้าฟื้น  ฤทธาคนี
(รุ่น 17)

กรรมการฝ่ายกิจกรรม 2

คุณชัชกาญจ์ เวชพฤติ
(รุ่น 34)

กรรมการฝ่ายกิจกรรม 3

คุณบุณฑริก  โฆวิไลกูล
(รุ่น 34)

กรรมการฝ่ายกิจกรรม 4

รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ
(รุ่น 26)

กรรมการฝ่ายหารายได้ 1

คุณวิสุทธิ์ เทพบุตร
(รุ่น 25)

กรรมการฝ่ายหารายได้ 2

คุณอรินฒม์ เหวียนระวี
(รุ่น 32)

กรรมการฝ่ายหารายได้ 3

คุณสุรชาติ หล่อเจริญเสรี
(รุ่น 15)

กรรมการฝ่ายปฎิคม 1

คุณสรโชติ  อำพันวงษ์
(รุ่น 18)

กรรมการฝ่ายปฎิคม 2

คุณกณิการ์ วีรวรรณ
(รุ่น 24)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1

คุณวริษฐ์  ลิ้มทองกุล
(รุ่น 31)

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2

คุณดวงฤทธิ์  บุนนาค
(รุ่น 19)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 1

คุณเมธัส  จิวาลัย
(รุ่น 31)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 2

คุณพิมพา ลิ้มทองกุล
(รุ่น 28)

กรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ 1

คุณปัทมาวลัย เรืองตระกูล
(รุ่น 31)

กรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ 2

คุณคุณาพจน์  สุขกุล
(รุ่น 28)

กรรมการฝ่ายกฎหมายและการประชุม

คุณปรียฉัตร  พรเกษมสุข
(รุ่น 34)

กรรมการฝ่ายประสานงานวิชาการ