ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโลเขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 090-910-9189 รุ่น 152/49 ซอยเจริญนคร 56