อาจารย์ (เกษียณแล้ว)

1. อ.กมลเวช นิตยสุทธิ์
2. รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
3. ผศ.กรีสุธา แก้วสัมฤทธิ์
4. อ.กรุณา นุตรดิษฐ์
5. ผศ.กวิสรา รัตนากร
6. ผศ.กัญญา คงคานนท์
7. ผศ.กัตติกา ตังธนกานนท์
8. รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง
9. รศ.กิติพงษ์ เทียนตระกูล
10. ผศ.กิติยวดี บุญซื่อ
11. ผศ.กุศล ศาสตรวาหา
12. อ.เกษม เชยชม
13. อ.กมลรัตน์ แดงสว่าง
14. ผศ.ขวัญเรือน อาชวิบูลโยบล
15. รศ.ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา
16. อ.จรวย เสมาทอง
17. ผศ.จรินทร์ นาคศรีอาภรณ์
18. รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช
19. อ.จันทร์เพ็ญ อิทธิพเจริญ
20. รศ.จารุณี กองพลพรหม
21. อ.จารุลัทธิ์ กลิ่นเกษร
22. รศ.จิตต์นิภา ศรีไสย์
23. ผศ.จินดา ทั่งทอง
24. ผศ.จินตนา วีระไวทยะ
25. ศ.ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์
26. รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
27. ผศ.จุฑาภรณ์ สุวรรณเปี่ยม
28. รศ.จุฑารัตน์ วิทยา
29. รศ.จุรี วาทิกทินกร
30. รศ.เจียรนัย พงษ์ศิวาภัย
31. รศ.ฉัตรชัย ยังพลขันธ์
32. ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
33. รศ. ชนิตา รักษ์พลเมือง
34. ผศ.ชูเกียรติ์ วงฆ้อง
35. ผศ. ชูชัย รัตนภิญโญพงษ์
36. รศ.ดร.ชนาทิพย์ เกสะวัฒนะ
37. รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์
38. รศ.ดวงกมล สินเพ็ง
39. ผศ.ดวงเดือน แสงชัย
40. รศ.ดร.ดวงเดือน อ่อนน่วม
41. ผศ.ดาณาวดี มิตรสัมพันธ์
42. ผศ.ถาวร วรรณศิริ
43. อ.ทรงชัย จารุภูมิ
44. รศ.ทรรศนียา กัลยาณมิตร
45. ผศ.ทศพร เชาวน์ดี
46. รศ.ทัศนีย์ ผลเนืองมา
47. ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
48. ผศ.ดร.ทิพวรรณ เลขะวณิช
49. รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
50. รศ.ดร.เทพวาณี หอมสนิท
51. ผศ.ธนภรณ์ พิษณานนท์
52. อ.ดร.ธวัชชัย ธีรานุสรณ์
53. รศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญนุช
54. รศ.นงลักษณ์ ประเสริฐ
55. ผศ.นพดล รามสูต
56. รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
57. อ.นพรัตน์ ปาลศรี
58. อ.นพรัตน์ จิรโรจน์
59. อ.นริดา เข็มตรง
60. ผศ.นวลละออ เทพบุตร
61. รศ.ดร.น้อมศรี เคท
62. รศ. นันทนา ลามาตย์
63. รศ. นันทิยา วงศ์เสรีพิพัฒนา
64. อ.นารี ภัตรพานิช
65. อ.นิรมล ศตวุฒิ
66. รศ.นิรมล สวัสดิบุตร
67. อ.นิลอุบล ปัทมะศิริ
68. ผศ.นุชน้อย สถิรอังกูร
69. ผศ.บุญชัย ภิญโญอนันตพงษ์
70. รศ.บุญเอี้ยม หุ่นสะดี
71. รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
72. ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
73. ผศ.ปนิดา ศิริกุลวิเชฐ
74. ผศ.ประพนธ์ คูสุวรรณ
75. ผศ.ประภัสสร์ รุจิพร
76. ศ.ประภาศรี สีหอำไพ
77. รศ.ประสานวงศ์ บูรณพิมพ์
78. ผศ.ปัญญา อุทัยพัฒน์
79. อ.ปานตา ใช้เทียมวงศ์
80. ผศ.ปาริชาติ ศรีดาชาติ
81. รศ.ปิตินันธ์ สุทธสาร
82. ผศ.เปรมฉัตร แรงขำ
83. ผศ.ปริมวดี ประยูรศุข
84. รศ.ผกา สัตยธรรม
85. รศ.พงษ์นุชนาช บำราบปฏิปักษ์
86. รศ.พชรวรรณ จันทรางศุ
87. ผศ.พเยาว์ ตัณมณี
88. รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
89. ผศ.พรรณี มนัสไพบูลย์
90. ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ
91. รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
92. รศ.พัชรา กาญจนารัณย์
93. ผศ.พันธุ์ทิพา หลาบเลิศบุญ
94. ผศ.พาณี แสวงกิจ
95. รศ.พิตรวัลย์ โกวิทวที
96. รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
97. ผศ.พิไล แย้มงามเหลือ
98. ผศ.พิศมัย เด่นดวงบริพันธ์
99. รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์
100. อ.เพ็ญประภา เข็มแดง
101. ผศ.เพ็ญศรี กันกา
102. อ.ดร.เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา
103. ผศ.เพิ่มจิตร สิงหเสนี
104. ผศ.เพิ่มสุข วิษณุวงศ์
105. อ.มล.ไพจิตร ปุราคำ
106. รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
107. อ.ไพบูลย์ เอมอ่อง
108. รศ.ดร.ฟียา อมตวิวัฒน์
109. ผศ.ภาสนีย์ วรรณีเวชศิลป์
110. รศ.ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์
111. อ.มณเฑียร สีนะวัฒน์ (ตั้งศิริพัฒน์)
112. ผศ.ดร.มนูญ อรุณไพโรจน์
113. ผศ.มยุรี อนันตมงคล
114. ผศ.มัทนา ทองใหญ่
115. ผศ.มัลลิกา สินสวัสดิ์
116. ผศ.มานิต โกศลอินทรีย์
117. ผศ.มาลินี จันทวิมล
118. ผศ.มาลินี เผ่าพรหม
119. ผศ.มาลินี ชาญศิลป์
120. อ.มีนา รูปพรหม
121. ผศ.ยุพา ชนะกูลนานนท์
122. อ.ยุพา ปั้นม่วงแดง
123. ผศ.รัชดา สุตรา
124. รศ.ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน
125. รศ.รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์
126. รศ.ดร.เริงรัชนี นิ่มนวล
127. รศ.ดร.แรมสมร อยู่สถาพร
128. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ
129. ผศ.ลาวัลย์ วิทยาวุทฒิกุล
130. ผศ.ลาวัลย์ ศรีศิลปนันท์
131. รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์
132. รศ.เลิศ อานันทนะ
133. รศ.วนิดา เอกแสงศรี
134. รศ.วรนันท์ อักษรพงศ์
135. ผศ.วรนารถ วัชราธร
136. ผศ.วรรณี ศิริโชติ
137. ผศ.วรวรรณ เปลี่ยนบุญเลิศ
138. รศ.วรสุดา บุญยไวโรจน์
139. รศ.วรินทรา แพ่งสภา
140. ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
141. รศ.วลีย์ พันธุ์มณี
142. รศ.วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์
143. ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ
144. รศ.วารินทร์ มาศกุล
145. รศ.วารี ถิระจิตร
146. รศ.วารุณี จันทรานุวัฒน์
147. อ.วิภา เกียรติธนะบำรุง
148. ผศ.วิภา สุประดิษฐ ณ อยุธยา
149. ผศ.วิระวรรณ อามระดิษ
150. อ.วิวัฒน์ชัย สุขทัพภ์
151. รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
152. รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์
153. อ.วิมล ศรีดาชาติ
154. ผศ.วิภาวี มณีเนตร
155. รศ.ศักดา บุญยไวโรจน์
156. ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
157. รศ.ศิริมาส ไทยวัฒนา
158. อ.ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล
159. อ.ศิริรัตน์ ศิริโรจนสกุล
160. ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีกมล
161. ผศ.ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์
162. ผศ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณธาดา
163. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช
164. อ.ศุภางค์ เฟื่องธุระ
165. รศ.รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
166. รศ.สมคิด ไชยยันบูรณ์
167. รศ.สมจิต ชิวปรีชา
168. ผศ.ดร.สมบูรณ์ อินทร์ถมยา
169. ผศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม
170. อ.สมศักดิ์ ศิริโรจนสกุล
171. ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์
172. ผศ.สังวร พิชเยนตร์โยธิน
173. ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ
174. อ.สาทร เจริญภักดี
175. ผศ.สายหยุด สมิตะลัมพะ
176. รศ.ดร.สำลี ทองธิว
177. ผศ.สุกรี วัชรพรรณ
178. รศ.ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง
179. อ.สุกัญญา กาญจนกิจ
180. อ.สุจิตรา สวัสดิวงษ์
181. ศ.ดร.สุชาติ โสมประยูร
182. รศ.สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ
183. รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์
184. ผศ.สุธรรมา บูลภักดิ์
185. ผศ.สุนันท์ พันธุ์มีเชาวน์
186. อ.สุนันท์ วศินสมบัติ
187. ผศ.สุนันทา เอกเวชวิท
188. อ.สุโน หิรัญ
189. ผศ.สุปราณี ดาราฉาย
190. รศ.สุปราณี จิราณรงค์
191. รศ.สุภัทรา อักษรานุเคราะห์
192. รศ.สุภาพ วาดเขียน
193. ผศ.สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร
194. ศ.สุมน (85 ปี) อมรวิวัฒน์
195. ผศ.สุมนต์ ภู่พงษา
196. ผศ. สุมาลี ตังคณานุรักษ์
197. รศ.ดร.สุมิตรา อังวัฒนกุล
198. รศ.สุรภี สังขภิชัย
199. อ.สุรสิงห์ นิรชร
200. รศ.สุวรรณี เต็งอำนวย
201. อ.สุวัฒน์ กลิ่นเกษร
202. อ.เสน่ห์ บุญช่วย
203. ผศ.เสริมศรี หอทิมาวรกุล
204. ผศ.โสภณ บัวชาติ
205. รศ.โสภา วิรยศิริ
206. ผศ.โสภาพรรณ ชยสมบัติ
207. ผศ.เสริมศรี สวนไพรินทร์
208. ผศ.สุชาดา โกรศุภมิตร
209. ผศ.สุมิตรา เทียนตระกูล
210. รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ
211. อ.องอาจ บุญรักษ์
212. รศ.ดร.อนันต์ อัตชู
213. รศ.อมรา รอดดารา
214. ผศ.อรชร ทองสุกดี
215. ผศ.อรทัย วิมลโนธ
216. ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนา
217. รศ.อรวรรณ บรรจงศิลป
218. รศ.อรสา เจนพนัส
219. อ. อัจจนา (โฉมศรี) อิศรางกูรฯ 
220. รศ.มล.อัจจิมา เกิดผล
221. ศ.อัจฉรา ชิวพันธ์
222. ผศ.อัจฉรา กฤดากร ณ อยุธยา
223. ผศ.อัญชลี สิรินทร์วราวงศ์
224. ผศ.ดร.อำไพ ตีรณสาร
225. อ.อุดม พิจิตรคุรุการ
226. อ.อุษณีย์ วังตาล
227. รศ.เอกชัย กีสุขพันธ์
228. รศ.เอมจันทร์ สุวินทวงศ์
229. ผศ.เอื้อพร สัมมาทิพย์
230. รศ. ดร. ปทีป เมธาคุณวุฒิ